Xbox Logo
Xbox Live
โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างรวม
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ฝ่ายประจำ
ผู้บริหารเทศบาล
p64_resize.jpg
แนะนำเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติอำเภอ
แผนที่เขตเทศบาล
ความหมายตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ข้อมูลอำเภออากาศอำนวย
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
หนังสือราชการจากกรมฯ
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ไทโย้ย
ประเพณีการเล่นโย้ยกลองเลง
แบบประเมินความพึงพอใจ*
โครงสร้างการบริหารงาน*
งบแสดงฐานะทางการเงินแยกรายปี
แผนอัตรากำลัง*
ประมวลคุณธรรมจริยธรรม*
งบประมาณรายจ่ายประจำปี*
สถานะทางการคลัง*
แผนพัฒนาเทศบาล*
โครงการเด่น
ระเบียบเทศบาลฯ
แบบประเมินความเครียด
งานบริหารบุคคล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ทำเนียบประธานชุมชน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลทีได้รับ(แยกรายปี)
แผนที่เดินทาง
ติดต่อเทศบาล
สถิติผู้มาศึกษาดูงาน
สมุดเยี่ยม
เครือข่าย อปท.
หน่วยงานในอำเภอ
เทศบาลบนเฟสบุ๊ค
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ตราสัญลักษณ์
โครงสร้างเทศบาล(กลาง)
๑ทศวรรษศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเสนอร่างเทศบัญญัติ
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ประเพณีที่สำคัญ
กิจการสภา
จดหมายข่าว
โครงสร้างการบริหารเทศบาล
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
ผลคะแนนITA64
แผนต่างๆของเทศบาล
เทศบัญญัติ๖๕
เทศบัญญัติ๖๔
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานเทศบาล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
รายงานไตรมาส
รายงานการกำกับ
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานข้อมูลประชากร
รายงานผลพัฒนาบุคลากร
รายงานผลคะแนนita๖๔
ระเบียบวาระประชุมสภา
รายงานการรับ-จ่าย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระเบียบเครื่องแต่งกาย๒๕๖๓
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่(O3)
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
การแสดงเจตจำนง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนง
มาตรการภายใน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลแผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
การมีส่วนร่วมผู้บริหาร
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
Facebook เทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
เทศบัญญัติ๒๕๖๑
แผนการจัดหาพัสดุ๖๑
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ(O15)
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๖เดือน
รายงานป้องกันทุจริตรอบ๑๒เดือน
รายงานงบประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง๖๐
การใช้จ่ายงบประมาณปี๖๑
สรุปงบประมาณรอบ๖เดือน
คู่มือสำหรับประชาชน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
สถิติร้องเรียน
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
รายงานผลดำเนินงาน๖๑
การดำเนินงานรอบ๖เดือน
การมีส่วนร่วม
การยื่นรายการเสียภาษี
แผนการจัดเก็บภาษี
Facebookเทศบาล(O9)
งบทดลองประจำเดือน
รายงานเงินสะสม
รายงานไตรมาส
E-service
แนวทางการปฏิบัติราชการ2561
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานสรุปผลการใช้จ่าย
รายงานงบประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจ
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
ประเมินความเสี่ยงประจำปี
การจัดการความเสี่ยง
การบริหารพัฒนาบุคคล
แผนการใช้จ่ายงบปี๖๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
การจัดหาพัสดุประจำปี๖๑
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
มาตรการการมีส่วนร่วม
มาตรการการใช้ดุลพินิจ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
รายงานประเมินผลแผนพัฒนา
ยื่นแบบภาษี๖๑
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ขอเชิญยื่นชำระภาษีปี๖๒
เอกสารรายงานประจำปี๖๑
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงานการประชุมสภา
ความรู้จากการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(O4)
ขั้นตอนงานตรวจสอบภายใน๖๓
แผนตรวจสอบภายในประจำปี
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
คำร้องทั่วไป(ระบบออนไลน์)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
มาตรการการลดความเสี่ยง
Line official(O9)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง๖๓
E-Servive(O17)
รายงานทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำปี๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตาม
รายงานทุจริตรอบ๖เดือนปี๖๒
รายงานทุจริตรอบ๑๒เดือนปี๖๒
สถิติการร้องเรียน๖๓
ประกาศเจตจำนง(O34)
รางวัลITA
แผนจัดหาพัสดุ๖๓
สขร.ปีงบประมาณ๒๕๖๓
แผนป้องกันการทุจริตปี61- 65
ลานกีฬา
แผนศูนย์เด็ก๖๔
รายงานการกำกับ(O11)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
รายงานประชากร
กิจกรรมกองสวัสดิการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศโอนงบประมาณ
วิเคราะห์ประเมินคุณธรรม(O42)
ผลการดำเนินการทุจริตประจำปี(O41)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การลดขั้นตอน64
ผลคะแนนITA64
การจัดบริการสาธารณะ
การสำรวจที่ดิน
รางวัลที่ได้รับปี 2564
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โทร 0-4279-9055,0-4279-8202 แฟกซ์ 0-4279-8431

 

 วิดิทัศน์แนะนำเทศบาล  อากาศอำนวย(รายการด้วยลำแข้ง ช่อง7)*คลิ๊กชมวิดิทัศน์นำเสนอตลาดสดเทศบาล 1   Download แบบฟอร์มขอใช้บริการ ลงข่าว ,งานซ่อม2

 

     

    

 

 รวมประกาศ/คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร

 20 พ.ย.64 ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕

10 พ.ย.64 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนอาทิตย์อุทัย ฝั่งทิศตะวันตกช่วงแยกถนนมิตรไมตรี ถึงแยกถนนนาวาสวัสดิ์ ชุมซนที่ ๗

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 2/65 ลว. 15 พ.ย. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 1/65 ลว. 8 พ.ย. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 33 ลว. 29 ก.ย. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 32 ลว. 29 ก.ย. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 31 ลว. 29 ก.ย. 64

 ประกาศยกเลิกการสำเนาเอกสาร

 แผนออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 28 ลว. 20 ก.ย. 64

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 27 ลว. 15 ก.ย. 64

 20 ก.ย. 64 ารสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (7ก.ย.64)

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประกาศการโอนงบประมาณครั้งที่ 13 ลว. 16 เม.ย. 64

 28 มี.ค.64 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

 10 พ.ย.63  ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล

 4 ก.พ. 64 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย (ส.ถ.1/1)


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอากาศอำนวยได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานหน้าวัดจอมแจ้ง และท่าน้ำลำน้ำยาม
โดยมีนายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยเป็นประธาน และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง สวมใส่แมสก์ตลอดงาน 

 

 


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

 
        วันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภออากาศอำนวย เพื่อจัดกิจกรรม ๑. จัดกิจกรรมถ่ายทำวีดิทัศน์ เรื่อง องค์ความรู้ ตำรับพื้นบ้านอาหารไทโย้ย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านไทโย้ยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทโย้ย ผ่านสื่อทางสังคมออนไลน์ ให้แก่ผู้สนใจและนักท่องเที่ยว สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวชุมชน และสังคมในพื้นที่ ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ติดตามผลการดำเนินงาน และสร้างความรู้ความเข้าใจ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลอากาศอำนวย


#ขอขอบคุณ
ผู้บริจาคซื้อของใช้จำเป็นมอบศูนย์พักคอยเทศบาลอากาศอำนวย เบื้องต้น 48 ชุด  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.ร้านหมูจุ่มมัธยม 1,000 บาท 2.ร้าน U-cafe (ติดปั้มเอสโซ่) 1,500 บาท 3.ท่านล่องแจ้ง ฉิมมากุล 1,000 บาท 4.อาจารย์วศิน สินเจริญกูล ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี เอ-เทค อินเตอร์เอเชีย อากาศอำนวย 1,000 บาท
5.ด.ญ.อรธิชา อัครจันทร์ 200 บาท 6.ร้านวิวัฒน์ไดนาโม 1,000 บาท 7.คุณรัตติยากร ศรีสิงห์ พัดลม1ตัว 285 บาท 8.ร้านเล็กมอเตอร์ไบค์ 2,000 บาท  9.ป๋าจวบ 500 บาท


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนสันนิบาตเทศบาลสกลนคร ส่งมอบวัสดุตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ประกอบด้วยรายการ ดังนี้
๑. ชุดป้องกันสารเคมี PPE จำนวน ๑๐ ชุด ๒. ถุงมือยางสีส้ม จำนวน ๑๐ คู่ ๓. ถุงคลุมเท้าแบบยาว จำนวน ๑๐ ชุด ๔. หน้ากากพร้อมแว่นตาและไส้กรอง จำนวน ๑๐ ชุด
๕. แอลกอฮอล์ ๗๕% ขนาดบรรจุ ๕,๐๐๐ ml จำนวน ๒ แกลลอน ๖. น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ ขนาด ๕,๐๐๐ ml จำนวน ๑ แกลลอน ๗. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีเจล จำนวน ๒ เครื่อง
รวมวัสดุครุภัณฑ์ที่ส่งมอบทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย รับมอบพัดลม
โดยมี สท.ปรีชา ชาเหลา 1 ตัว คุณวิภารัตน์ แง่มสุราช 3 ตัว คุณภัชรี จู่มา 3 ตัว คุณภัทราภรณ์ แง่มสุราช 1 ตัว คุณณัฐฐา คำจวง 3 ตัว คุณหทัยวรรณ ธิราวรรณ 1 ตัว ครูกวาง สว่างแดนดิน 1 ตัว
คุณวิษณุวัตร โพธิ์ศรี 1 ตัว และ พ.อ.อ.ชาติชาย เหง้าเมืองกลาง 1 ตัว เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลากาศอำนวย


ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เคนไชยวงศ์ มอบน้ำดื่ม 25 แพ็ค ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

    
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางประนอม งิ้วโสม รองปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวาริชภูมิ
ศึกษาดูงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลากาศอำนวย

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายปริญญา คิอินธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบฯ ณ ห้องประชุมดอกคูณ เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายดวงดี  เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประเภท โรคระบาดสัตว์ โรคลัมปีสกิน รายนายอดิศักดิ์ ริยะบุตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


นายดวงดี เพริศแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์โรคลัมปีสกิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา พวงเงิน ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ วัดอุดมรัตนาราม และวัดทุ่ง


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวย


Who's Online
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไปออนไลน์
ประกาศประชาสัมพันธ์
ประกาศโอนงบ
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
ผลประเมินLPA๖๑
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมเทศบัญญัติ
โครงสร้างหน่วยงาน(O1)
ข้อมูลผู้บริหาร(O2)
อำนาจหน้าที่(O3)
แผนพัฒนาเทศบาล(O4)
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(O5)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(O6)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์(O7)
เว็บบอร์ด(O8)
เลือกตั้งท้องถิ่น ๖๔(O8)
การรับฟังความคิดเห็น(O8)
Line official(O9)
Facebookเทศบาล(O9)
แผนดำเนินงานประจำปี(O10)
รายงานการกำกับ(O11)
รายงานผลการดำเนินงาน(O12)
คู่มือการปฏิบัติงาน(O13)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(O14)
สถิติการให้บริการ(O15)
ผลประเมินความพึงพอใจ(O16)
E-Servive(O17)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(O18)
งบประมาณรอบ6เดือน(O19)
รายงานไตรมาส๔(O20)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง(O22)
ประกาศผลผู้ชนะ(O22)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(O23)
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง(O24)
แผนอัตรากำลัง(O25)
นโยบายบริหารงานบุคคล(O26)
หลักเกณฑ์การบริหารบุคคล(O27)
รายงานผลพัฒนาบุคลากร(O28)
การจัดการเรื่องร้องเรียน(O29)
ร้องเรียนทุจริต(O30)
ข้อมูลร้องเรียน(O31)
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น(O32)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม2(O33)
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม(O33)
ประกาศเจตจำนง(O34)
เจตจำนง๖๔(O34)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35)
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(O36)
จัดการความเสี่ยง(O37)
วัฒนธรรมองค์กร(O38)
แผนป้องกันทุจริต(O39)
รายงานกำกับรอบ๖เดือน(O40)
ผลการดำเนินการทุจริต(O41)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน(O42)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม(O43)
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
E-Servive(O-17)
ส่วนราชการในสังกัด
โครงสร้างรวม
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนย์เด็กวัดทุ่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย

 

รร.เทศบาลอากาศอำนวย
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แนะนำบุคคลากร
จำนวนผู้มาเยี่ยมชม
ผู้มาเยี่ยมชม 1207231 คน
เนื้อหาล่าสุด
เข้าชมมากที่สุด
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน
คำร้องทั่วไป ( ระบบออนไลน์ )
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติปี2560
แผนสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงิน60
ข้อมูลกรรมการหมู่บ้าน
บัญชีสรุปโครงการ
มติประชุมกทจ.สกลนคร
จดหมายข่าวเทศบาล
บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการ
การควบคุมกิจการ
การยื่นรายการเสียภาษีปี60
การยื่นรายการเสียภาษีปี59
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(O21)
การมอบอำนาจ*
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว*
รับฟังความคิดเห็นเทศบัญญัติ*
ประกาศเจตจำนงสุจริต
วารสารรายงานประจำปี2559
ปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์ความรู้ในองค์กร
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แผนการตรวจสอบภายใน
ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานสรุปผลรับเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ*
ประกาศจัดตั้งเทศบาล*
ศูนย์ดำรงธรรม*
ศูนย์ดูแลเด็กและผู้พิการ*
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช*
สภาวัฒนธรรมอำเภอ*
รวมเทศบัญญัติ
งานนโยบายและแผน
ผลิตผลแห่งความสำเร็จ
rrr.gif